اصفهان - سه راه آتشگاه - بلوار امیرکبیر - بعد از فرعی84 - روبروی تقاطع
03133630195